Advarsel
  • JUser: :_load: Kan ikke indlæse bruger med id: 1088

Værd at vide

Vi har her samlet informationer der kan gøre tilgangen til din uddannelse lettere.

Efteruddannelse i Covid-19 tider!

Efteruddannelse i Covid  19 tider.

SOSU Syd afholder fortsat AMU og andre uddannelser for faglærte, ufaglærte, ledige og personer, der ønsker jobskifte.
Alle uddannelser tilpasses og afholdes inden for gældende Covid-19 vejledninger, så du trygt kan deltage.

Se nærmere herom på www.sosu-syd.dk eller kontakt kursusadministrationen på kurser@sosu-syd.dk eller telefonisk på 73333400.

Afmelding/Gebyrer

Afbud 
Hvis du bliver forhindret i at deltage i en uddannelse, skal vi modtage et afbud senest en uge før uddannelsens start, og helst via mail.

Afmeldingsgebyr:

Såfremt en virksomhed afmelder en planlagt uddannelsesforløb senere end 1 uge før første undervisningsdag, afkræves virksomheden et afmeldingsgebyr på 5.000 kroner.

Tomkøbspladser:

Hvis en virksomhed ønsker at gennemføre et uddannelsesforløb med færre deltagere end foreskrevet i en samarbejdsaftale, kan denne betale en tillægspris for de pladser, der mangler jf. samarbejdsaftalen.
Udgangspunktet for beregning af tillægspris er minimumsantal deltagere for økonomisk rentabelt gennemførelse af et uddannelsesforløb.

Udeblivelse/framelding:
Såfremt en deltager udebliver fra en uddannelse opkræver SOSU Syd et gebyr på 2.500 kroner ved uddannelseslængde til og med 37 timer og 3.500 kroner ved uddannelseslængde på over 37 timer.
Såfremt udeblivelsen skyldes sygdom eller anden lovlig årsag, skal der ikke betales afgift. Deltageren/ arbejdsgiver skal melde årsagen til frameldingen skriftligt til kursussekretæren.

Betaling for udeblivelse og framelding bortfalder såfremt virksomheden dokumenterer dette som lovligt forfald.
Erstattes en udeblevet eller frameldt deltager med en anden deltager bortfalder gebyrerne.
Såfremt virksomheden efter aftale betaler tomkøbspladser bortfalder gebyrerne også.

AMU-bevis

Information om prøver i Arbejdsmarkedsuddannelser (AMU) 

Fra 1. januar 2020 afsluttes alle AMU med en prøve. Prøven skal bestås for at deltageren kan opnå et AMU-bevis.   

Alle deltagere, der er tilmeldt en AMU, er tilmeldt prøven.   

Prøven afholdes fortrinsvis på uddannelsens sidste dag, med mindre der informeres om andet på uddannelsens første dag. Deltageren modtager information om selve prøven på uddannelsens første dag. Deltagerne oplyses om prøvens afholdelse, tidspunkt, tidsrummet, prøveramme, prøvegrundlag og bedømmelsesgrundlag, samt evt. særlige prøvevilkår. 

Deltageren orienteres ligeledes om, at prøveresultatet som udgangspunkt meddeles i forlængelse af prøven, med mindre andet oplyses på uddannelsens første dag.  

Deltageren har ret til én omprøve ved ikke-bestået bedømmelse. 

Deltageren kan klage over prøven. Klager over forhold ved prøver indgives individuelt af deltageren til skolen. Klagen skal være skriftlig og begrundet. Klagen indgives senest 10 hverdage efter modtaget prøvebedømmelse. 

Yderligere information om prøver i AMU fremgår af ministeriets hjemmeside.   
klager

Fjernundervisning

Efteruddannelse hjemme?

Med fjernundervisning kan du gennemføre din efteruddannelse hjemme hos dig selv!

FJERNUNDERVISNING

Fjernundervisning betyder kort og godt at undervisningen foregår online via internettet. Flere af skolens Arbejdsmarkedsuddannelser (AMU) er planlagte med er en blanding af traditionel tilstedeværelsesundervisning og fjernundervisning, enkelte med 100% fjernundervisning.
Undervisningsmateriale til fjernundervisning er tilgængeligt gennem SOSU Syds hjemmeside, hvor du ligeledes får adgang til online møder med din underviser og de andre deltagere på uddannelsen.
Uddannelsens indhold er tilrettelagt med afsæt i uddannelsens handlingsorienterede mål af undervisere med en sundhedsfaglig eller pædagogisk uddannelse og en Diplom i Erhvervs pædagogik.
Undervisning kan bestå af oplæg fra underviser, gruppearbejde, film, læse- og afleveringsopgaver og meget mere. Dele af forløbet kan afvikles asynkront, dvs. kan gennemføres, når det passer dig bedst, mens andre dele af uddannelsen skal afvikles synkront sammen med underviser og resten af holdet. Du vil få nærmere besked om uddannelsen i tilsendt velkomstbrev 1-2 uger før uddannelsens start.

På planlagte undervisningsdage er der en underviser til rådighed i forhold til fagligt sparring og computermæssige problemstillinger. Hvis intet andet oplyses i tidsrummet fra kl. 8-15.24. Desuden stiller skolen kvalificeret IT-support til rådighed.

HVAD SKAL DU BRUGE FOR AT DELTAGE I FJERNUNDERVISNING:

Alt hvad du skal bruge for at komme i gang er en computer med webkamera og headsets, software Office 365 og internetadgang.  Computeren mv. til uddannelsen lånes på skolen.

FJERNUNDERVISNING PÅ SOSU SYD GIVER DIG SÅLEDES EN RÆKKE FORDELE:

  • Du kan følge undervisningen overalt – både hjemme, på arbejdspladsen eller i udlandet
  • Du øger både dine fagligt og digitale kompetencer på en og samme tid
  • Du kan gennemgå materialet i dit eget tempo
  • Undervisningen kan i nogen grad foregå på tidspunkter, der passer dig
  • Du sparer transporttid

 

Garantiuddannelser

Kriterier og begrundelser for udbud af uddannelser som garantiuddannelser.
Betegnelsen ”garantiuddannelser” betyder, at disse uddannelser på landsplan bliver gennemført mindst én gang hvert år, og uddannelsen bliver gennemført, hvis der er min. 5 tilmeldte deltagere.

Uddannelserne, der udbydes som garantiuddannelser opfylder følgende kriterier:

- Uddannelser, der retter sig mod små målgrupper eller målgrupper, der varetager specialiserede jobfunktioner på arbejdsmarkedet.
- Målgrupper som efter skolens vurdering varetager væsentlige funktioner på arbejdsmarkedet, og som har et væsentligt og begrundet behov for kompetenceudvikling.

Det kan desuden være uddannelser, der kun gennemføres med 2 til 3 års mellemrum.

Udbud af garantikurser koordineres med øvrige udbudsgodkendte skoler på landsplan for således at sikre størst mulig søgning til det enkelte kursus.

Indkaldelse og tilrettelæggelse

Læs mere her.

1-2 uger før uddannelsesstart modtager alle deltagere et velkomstbrev, parkeringsoversigt og praktiske oplysninger om uddannelsen.

Undervisningen foregår i tidsrummet fra kl. 8:00 til kl. 15:24, med mindre andet er anført i velkomstbrevet. Uddannelser kan i nogle tilfælde afholdes i weekender eller om aftenen.

Undervisningen tilrettelægges, så der veksles mellem oplæg, gruppe/individuelle refleksioner og evt. praktisk øvelse. En del af undervisningen kan foregå udendørs, hvorfor det er hensigtsmæssigt at du har praktiske sko og jakke med til undervisningen. Undervisningen kan ligeledes være planlagt med delvis eller 100 % fjernundervisning- se tekst om fjernundervisning ovenfor.

Afholdes uddannelsen på SOSU-Syds i Aabenraa kan du købe forplejning i skolens kantine. Betaling foregår med Visa/Dankort eller Mobile Pay. Klik her for at se hvordan.

Når du er på efteruddannelse er du meget velkomne til at besøge vores bibliotek.


Fælles udbud med SOSU Esbjerg og SOSU Fyn

SOSU Syd, SOSU Esbjerg og SOSU Fyn har indgået en aftale omkring fælles udbud af udvalgte uddannelser.
Det betyder for dig, at nogle af de AMU som vi tilbyder udbydes samtidigt på de to andre SOSU skoler.
Skolernei kan således afholde uddannelserne på en af skolerne, hvis vi ikke modtager tilstrækkelig tilmeldinger til at gennemføre uddannelsen på SOSU- Syd.
Vi kontakter dig, hvis vi må aflyse en uddannelse og kan tilbyde dig at deltage på SOSU- Esbjerg eller SOSU- Fyn i stedet.

Befordringstilskud og Kost og logi:

-hvis du tager imod tilbuddet kan du  få befordringstilskud mellem din bopæl og uddannelsesstedet til den del, der ligger over 24 kilometer.
- hvis du er indkvarteret uden for din bopæl har du ret til kost og logi, hvis du har mere end 120 kilometer i transport mellem din bopæl og uddannelsesstedet- tur/retur.

 

Om AMU

Vi tilbyder et bredt udvalg af uddannelser og temadage inden for områderne sundhed, omsorg og pædagogik. De fleste uddannelser er Arbejdsmarkedsuddannelser (AMU), og resten er vores helt egne udannelser og temadage - find dem alle her.
Vi er også godkendt til en lang række AMU, som vi ikke tilbyder lige nu - se dem alle her.

Hvis du er interesseret i en af de uddannelser, vi ikke udbyder på nuværende tidspunkt, er du velkommen til at kontakte os på 73 33 43 00 eller kurser@sosusyd.dk

AMU
www.amukurs.dk

AMU er efteruddannelse til faglærte og ufaglærte medarbejdere fra private og offentlige virksomheder samt ledige og selvstændige erhvervsdrivende. Du skal have fast bopæl eller arbejde i Danmark, før du kan deltage i et AMU. Uddannelserne er korte fleksible forløb, som kan tilpasses et arbejdsforløb, og alle uddannelserne er kvalificerende, og mange af dem er helt gratis for deltagerne. Der kan søges VEU-godtgørelse og befordringstilskud til AMU - læs mere her.

Pris

Faglærte og ufaglærte inden for sundhed, omsorg og pædagogik kan deltage gratis i vores AMU, med mindre der er anført en vejledende pris. For at deltage i et AMU skal du på tidspunktet have fast bopæl eller beskæftigelse i Danmark. Hvis du har en videregående uddannelse, skal du betale fuld pris for at deltage i AMU-kurser - find dit uddannelsesniveau på www.ug.dk.


VEU-godtgørelse og befordringstilskud

Deltagere på et AMU kan få VEU-godtgørelse og befordringstilskud. VEU-godtgørelse er en kompensation for tab af løn eller mulighed for at arbejde, når en medarbejder deltager i en erhvervsrettet uddannelse for voksne. Befordringstilskud dækker en del af transportudgifterne til og fra uddannelsen. Begge dele gives til ansatte eller selvstændige erhvervsdrivende. Hvis en ansat modtager fuld løn under uddannelsen, skal virksomheden ansøge på vegne af den ansatte, og det er ligeledes virksomheden, der får godtgørelsen og tilskuddet udbetalt. Fristen for at søge er fire uger efter sidste undervisningsdag. Virksomheder kan udelukkende søge elektronisk via www.efteruddannelse.dk. Når du foretager en tilmelding på vegne af en virksomhed, får du automatisk mulighed for at udfylde et elektronisk ansøgningsskema. Bemærk at du skal bruge NemID eller digital signatur for at sende ansøgningen - bestil begge dele her. Hvis en ansat ikke modtager fuld løn under uddannelsen, kan vedkommende kontakte os på kurser@sosu-syd.dk eller 73 33 43 00.

VEU-godtgørelse er en kompensation for tab af løn eller mulighed for at arbejde, når en medarbejder deltager i en erhvervsrettet uddannelse for voksne. Befordringstilskud dækker en del af transportudgifterne til og fra uddannelsen, men aldrig alle transportudgifterne. Hvis en deltager har en daglig transport på mere end 120 km tur/retur fra sin bopæl til uddannelsesstedet, kan deltageren få indkvartering og forplejning betalt. Hvis undervisningen indstilles på grund af snevejr, orkan eller andet voldsomt vejr og lignende, modtages der VEU-godtgørelse for den første dag, undervisningen er indstillet.

Regler for VEU Godtgørelse 2021

Faglærte og ufaglærte inden for sundhed, omsorg og pædagogik kan deltage gratis i vores AMU, med mindre der er anført en vejledende pris. For at deltage i et AMU skal du på afholdelsestidspunktet have fast bopæl eller beskæftigelse i Danmark. Hvis du har en videregående uddannelse, skal du betale fuld pris for at deltage i AMU-kurser - find dit uddannelsesniveau på www.ug.dk.

 
VEU-GODTGØRELSE OG BEFORDRINGSTILSKUD

Deltagere på en AMU kan få VEU-godtgørelse og befordringstilskud. Begge dele gives til ansatte eller selvstændige erhvervsdrivende. Hvis en ansat modtager fuld løn under uddannelsen, skal virksomheden ansøge på vegne af den ansatte, og det er ligeledes virksomheden, der får godtgørelsen og tilskuddet udbetalt. Fristen for at søge er fire uger efter sidste uddannelsesdag. Virksomheder kan udelukkende søge elektronisk via www.voksenuddannelse.dk.
Når du foretager en tilmelding på vegne af en virksomhed, får du automatisk mulighed for at udfylde et elektronisk ansøgningsskema. Bemærk at du skal bruge NemID eller digital signatur for at sende ansøgningen - bestil begge dele her. Hvis en ansat ikke modtager fuld løn under kurset, kan vedkommende kontakte os på kurser@sosu-syd.dk eller 73 33 43 00.
VEU-godtgørelse er en kompensation for tab af løn eller mulighed for at arbejde, når en medarbejder deltager i en erhvervsrettet uddannelse for voksne. Befordringstilskud dækker en del af transportudgifterne til og fra uddannelsen.
Læs mere på flg. link: 
VEU-godtgoerelse-til-erhvervsrettet-voksen-og-videreuddannelse

VEU GODTGØRELSE 2021

På nedenstående link findes regler og retningslinjer for VEU-godtgørelse 2021

https://indberet.virk.dk/arbejdsgivernes-uddannelsesbidrag/veu-godtgoerelse/hvor-meget-kan-i-faa

Tilmelding

Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU) er for ufaglærte og faglærte, der løbende ønsker at tilegne sig kvalifikationer og kompetencer, de kan bruge på et arbejdsmarked i udvikling.
Som udgangspunkt er der fri adgang til uddannelserne inden for rammerne for AMU-aktiviteter og tilskud, som Ministeriet for Børn og Undervisning fastlægger. For at tilmelde dig AMU skal du have bopæl i Danmark eller være beskæftiget i Danmark. Er du ikke registreret i CPR med dansk bopæl, skal du udfylde erklæring om reel og faktisk beskæftigelse.

For personer med en uddannelsesbaggrund som ufaglært eller faglært er der ingen deltagerbetaling for AMU på det pædagogiske område og social- og sundhedsområdet.
For personer med en uddannelsesbaggrund over faglært niveau er deltagerbetalingen højere, da staten ikke betaler tilskud til uddannelsen. Prisen for den enkelte arbejdsmarkedsuddannelse for personer med videregående uddannelse kan findes på efteruddannelse.dk.
Kontakt kurser@sosu-syd.dk for  mere information om de økonomiske vilkår under en arbejdsmarkedsuddannelse.

Du finder en oversigt over alle vores uddannelser med mulighed for tilmelding her. Når du tilmelder dig SOSU-Syds egne uddannelser og temadage, bliver du bedt om at kontakte kurser@sosu-syd.dk. Når du tilmelder dig AMU, bliver du ledt videre til www.voksenuddannelser.dk. Vær opmærksom på særlige tilmeldingsbetingelser for ledige og virksomheder. Lønmodtagere, der modtager fuld løn under uddannelsen, tilmelder sig ikke selv uddannelsen, tilmeldingen foretages af virksomheden. Lønmodtagere, der ikke modtager fuld løn under uddannelsen, bedes kontakte os på kurser@sosu-syd.dk eller 73 33 43 00.
Du skal være opmærksom på at du, når du fremsøger en uddannelse skal sætte SOSU Syd’s skolenummer (545406) foran uddannelsens Kviknummer (holdets udbudsnavn) fx 54540621amu136. Du kan finde skolenummeret nederst på skolens hjemmeside. Kviknummeret for et hold finder du på hjemmesiden under tilmelding.

For ledige
Du kan deltage i en uddannelse, hvis din deltagelse er indabrejdet i din jobplan, eller hvis du benytter din ret til seks ugers selvvagt uddannelse i første ledighedsperiode. Hvis du er medlem af en A-kasse, skal du kontakte din A-kasse, før du tilmelder dig en uddannelse, og hvis du ikke er medlem af en A-kasse, skal du kontakte dit jobcenter. Hvis du modtager kontanthjælp, skal du aftale aktivering med din kommune. Ledige dagpengemodtagere kan vælge at tilmelde sig 6 ugers selvvalgt uddannelse via www.jobnet.dk, såfremt uddannelsen ikke udbydes på alment eller videregående niveau - se uddannelsesniveauer på www.ug.dk. Din deltagelse skal stadigvæk først godkendes hos A-kassen.

Klik her hvis du er dagpengemodtager. Her kan du finde inspiration til  efter- og videreuddannelse. 

For virksomheder
Efter lovkrav fra Undervisningsministeriet skal virksomheder tilmelde sine ansatte elektronisk til AMU via www.voksenuddannelse.dk. Du skal have en digital signatur eller et NemID for at logge ind på siden. Begge dele kan bestilles her. Oplever du tekniske problemer med tilmeldingen, kan du ringe til 35 87 88 00. Vi kan også foretage tilmeldingen for dig imod et gebyr på 65,00 kr. per kursist per kursus.

Vi skal have modtaget betalingen før uddannelsesstart. Tilmeldingsfristen er normalt 3 uger før uddannelsen starter, og tilmelding sker efter først-til-mølle-princippet. Hvis tilmeldingsfristen er overskredet, eller hvis der ikke er flere pladser på uddannelsen, er du velkommen til at kontakte kurser@sosu-syd.dk eller 73 33 43 00.

Du kan forhåndsreservere det antal pladser, du har brug for. Når du tilmelder en medarbejder uden navngivning, vil tilmeldingen blive registreret som en reservation, og ikke som en endelig tilmelding. Reservationen vil være til rådighed i 14 dage, og den annulleres, såfremt pladsen efter de 14 dage ikke er navngivet med et korrekt cpr.-nr. Bemærk at alle AMU er åbne, og vi kan derfor henvise enkelte deltagere til en uddannelse, der ellers er aftalt med en virksomhed og bestilt til en gruppe medarbejdere.

Tilmelding til AMU

Hvis du vil tilmelde dig et AMU-forløb skal du fremsøge uddannelsen i det grønne felt Efteruddannelsesoversigt på forsiden  www.sosu-syd.dk

Derfra linkes du ind på hjemmesiden www.voksenuddannelse.dk

Du kan se en kort tegnefilm om tilmelding til AMU–forløb ved at klikke her.

klip fra efteruddannelsesfilm


Webdesign byro aabenraa