Projekter

OVERSIGT OVER IGANGVÆRENDE PROJEKTER PÅ SOSU SYD. 

Mini læringslab

Læs om projektet her: pdfOne-pager_uvm_projekt.pdf


Digitalisering i faget

Formålet med projektet er at bidrage til at styrke det faglige niveau og erhvervsuddannelsers prestige gennem et fokus på digitalisering. SOSU Syds undervisere får opdateret deres digitale viden og udvikler undervisningsforløb med afsæt i erfaret praksis. 

Eleverne deltager i tværfaglige teknologidage, hvor de får større forståelse for digitaliseringen. De laver projekter om den teknologiske nutid/fremtid tilrettelagt som workshops med praksisnære opgaver og formidler deres viden på det teknologiske/digitale område. 

Aktiviteter i projektet:

 • Afdækning af digitale og teknologiske kompetencer. Resultatet bruges til udvikling og justering af undervisningsmateriale, hvorved undervisningen bliver endnu mere praksisnær.
 • Udvikling af elevernes digitale mindset gennem opdatering af undervisernes viden på området. 
 • Tværfaglige teknologidage for elever. Forløbet afvikles som hele dage primært på Grundforløb 1 og Grundforløb 2.
 • Eleverne skal kunne formidle deres viden fra aktiviteter gennem inddragelse af digitale teknologier.
 • Projektet tager initiativ til to konferencer, hvor samtlige Videns centre og erhvervsskoler i regionen kan deltage. 

Effekter:

 • Eleverne bidrager til at udvikle erhvervsuddannelsernes attraktivitet gennem deres aktive deltagelse i afprøvning af nye undervisningskoncepter.
 • Udvikling af de digitale kompetencer hos eleverne er implementeret i undervisningen.
 • Brobygningen implementerer viden fra projektet og demonstrerer over for eleverne fra Folkeskolen, at erhvervsuddannelserne giver dem mulighed for en hverdag fyldt med spændende og udfordrende digitale og teknologiske problemstillinger.
 • Ved projektets afslutning er det gennemsnitlige frafald af elever på de deltagende uddannelser faldet med 5 % point. 

 

Parter: 

 • Campus Vejle
 • IBC
 • BC Syd
 • Haderslev handelsskole
 • Tønder Handelsskole
 • Dalum Landbrugsskole
 • Grindsted landbrugsskole
 • Gråsten Landbrugsskole
 • Kjærgård landbrugsskole
 • SOSU Syd
 • SOSU Esbjerg
 • Hansenberg 

Projektet gennemføres i perioden januar 2019 til december 2021 og fik den 17. december 2018 tilsagn fra regionsrådet om støtte


logo digitalisering

 

SoMeal

Kontaktperson: Rasmus Strudsholm.

Vi sætter sundhed på dagsordenen gennem maden.
flyer sommealMorgenmadsworkshop.
HVAD SPISER DU TIL MORGENMAD?

Smider du hurtigt en skål havregryn i skrutten, er du mere til æg og bacon,
eller springer du helt morgenmaden over? Bryd vanen og kom og spis morgenmad
med dine klassekammerater, når SoMeal inviterer på ny inspiration til dine morgenmåltider 
serveret sammen med nybagt bagværk og skoldhed kaffe. 

Herunder kan du finde alle opskrifterne fra workshoppen d. 5. september ved at klikke på billederne.

 meyer1    meyer2    meyer3

meyer4    meyer5    meyer6

 Herunder kan du se en lille stemningsvideo fra dagen.

Den didaktiske podcast

Projektet ønsker at bidrage til, at flere gennemfører en erhvervsuddannelse. Op mod 25% af eleverne på erhvervsuddannelserne har læsevanskeligheder og svage danskkompetencer, og mange har vanskeligt ved at indlære teori og forbinde det til praksis via de traditionelle lærebøger. Den Didaktiske Podcast udvikler og afprøver et nyt undervisningsmateriale, podcasts, der vil give bl.a. denne gruppe andre læringsmuligheder og dermed bidrage til at fastholde dem i uddannelse.  

Projektets indsats
CIU (Center for anvendelse af it i undervisningen) er projektleder på dette projekt og vil sammen med fire erhvervsuddannelser, herunder SOSU Syd, udvikle og afprøve undervisningsmateriale i et nyt medie, nemlig podcasts, der skal imødekomme elever med svage læseforudsætninger og elever, der lærer bedre gennem lydmediet. For at sikre podcastenes relevans, set fra et elevperspektiv, udvikles de af erfarne lærere i tæt samarbejde med deres elever.  

Projektet gennemføres i perioden 1. august 2020 til 30. juni 2022 og fik den 22. juni 2020 tilsagn fra regionsrådet om støtte på 1.939.743 kr.

Forventede resultater

 • 70 % af de elever, der har lyttet til podcastene, har tilkendegivet, at det er en mere attraktiv måde at tilegne sig stoffet på, og at de har fået lyst til at høre mere.
 • 60 % af de elever, der har lyttet til podcastene, har fået lyst til at læse/tjekke noget efter i grundbogen.
 • 60 % af eleverne har fået en større forståelse for sammenhængen mellem teori og praksis inden for deres fag. De har med andre ord fået øje på transferværdien.
 • 60 % af eleverne har fået en bedre forståelse for grundlæggende begreber inden for faget (materialelære, sikkerhedsregler mv.).
 • Lærerne vurderer, at mindst 60% af eleverne ser ud til at klare sig bedre til prøverne, hvormed de på sigt er mindre frafaldstruede.

Projektets parter

 • Tietgen Business
 • Vestfyns Handelsskole
 • BC Syd
 • Tønder Handelsskole
 • HANSENBERG
 • ZBC (Zealand Business College)
 • Rybners
 • Syddansk Erhvervsskole
 • SOSU Syd
 • SOSU Fyn
 • SOSU Esbjerg
 • Dalum Landbrugsskole
 • Grindsted Landbrugsskole
 • Gråsten Landbrugsskole
 • Forlaget Systime
 • Forlaget Praxis                    
 • Forlaget Gyldendal
 • Forlaget Seges

Projektleder: Kit Nørskov Jensen, knj@sosu-syd.dk

Fælles digital progressionsmodel

Projektet har til formål at udvikle, afprøve og implementere et didaktisk værktøj, der: 

 • Understøtter praktikvejledere og undervisere i at facilitere læreprocesser der styrker SOSU-elevers digitale kompetencer
 • Styrker SOSU-elevers læring og skabe en systematisk progression i og mellem praktik- og skoleperioder

Det er et udviklingsprojekt, hvor praksis og skole i fællesskab udvikler, afprøver og implementere et fælles læringsværktøj i form af en progressionsmodel. Formålet med progressionsmodellen er at styrke elevens digitale dannelse og digitale færdigheder for på den måde, at kunne være medvirkende til at eleven opnår de digitale kompetencer, der efterspørges i praksis nu og i fremtiden til gavn for borgerens velfærd.   

Den fælles digitale progressionsmodel udvikles i samarbejde med Haderslev, Aabenraa, Sønderborg og Tønder kommune

Projektleder: Kit Nørskov Jensen, knj@sosu-syd.dk

 

Projekt Science II

Kapabiliteter til hele livet

Projektet udvikler en ny tilgang til eleverne, som skal danne dem til mennesker, der lever et liv, både de og samfundet har grund til at værdsætte. I projektet udvikles elevernes kapabiliteter i forhold til bl.a. demokratisk dannelse, sundhed, kreativitet, sociale relationer, refleksionsevne, bæredygtighed og miljø. Projektet omfatter ca. 700 elever og 70 lærere på 2 sosu-skoler, to tekniske skoler og 4 merkantile skoler samt en Food afdeling. DPU indgår som partner i projektet og bidrager til kvalitetsudvikling.

Der tages i projektet udgangspunkt i et teoretisk grundlag fra Nussbaum og Sen, hvorfra der bl.a. er formuleret ti kapabiliteter. Kapabiliteter adskiller sig fra kompetencer, ved at kapabilitet også rummer evnen til at bringe den i anvendelse. Når kapabiliteter er i fokus i en pædagogisk sammenhæng, udvikler eleverne samtidig evnen til i langt højere grad at danne deres eget liv og være i stand til at leve et liv, de har grund til at påskønne.

Projektets aktiviteter: 

 1. Fastlæggelse af udgangspunkt.

Undersøgelse af hvordan den eksisterende undervisning kan/skal styrkes gennem udvikling af didaktik/ undervisningsmetoder samt eventuelt undervisningsmateriale. Undersøgelsen foretages af en forsker fra DPU

 1. Kvalitetssikring.

-  Kvantitativ undersøgelse af elevernes udgangspunkt gennem spørgeskema

- Midtvejs spørgeskemaundersøgelse rettet mod eleverne ved afslutning af GF1.

- Spørgeskemaundersøgelse rettet mod eleverne ved afslutning af elevernes forløb. 

 1. Udvikling af en værktøjskasse.

Der udvikles modeller for de undervisningsmetoder og den didaktik, der sætter rammen for udvikling af elevernes kapabiliteter med baggrund i Nussbaum og Sen. 

 1. Planlægningsproces.

Med afsæt i værktøjskassen iværksættes en planlægningsproces på skolerne. De udpegede lærerteams skaber en ny tilgang til undervisningen på de udvalgte hold. Forløbene planlægges tværfagligt i det omfang, det er muligt. 

 1. Afprøvning af didaktik/metoder og materiale.

Afprøvningen starter med grundforløb 1 i efteråret 2021 og arbejder videre med de samme elever på grundforløb 2 i foråret 2022. 

 1. Justering af materialer.

Justering af materiale, metoder og tilgang/rammer for undervisningen, og endnu en afprøvning starter med de nye optag i efteråret 2021, fortsættende på GF2 i foråret 2022. 

 1. Videndeling.

Erfaringer deles lokalt med øvrige lærerteams på skolerne, samt med kollegaskoler i regionen. DPU vil ligeledes offentliggøre/dele resultater og erfaringer i relevant omfang. 

Projektleder: Rasmus Strudsholm, rs@sosusyd.dk

Karakterdannelse

Projektet kommer fra Børne- og undervisningsministeriet og udspringer som følge af den politiske aftale "Fra folkeskole til faglært –Erhvervsuddannelser til fremtiden" af 22. november 2018 hvori der indgår et ønske om at styrke og tydeliggøre dannelsesaspektet i erhvervsuddannelserne.

”Erhvervsuddannelserne og erhvervsskolerne er en stærk ramme for dannelse, forstået som karakterdannelse og faglig stolthed. For at understøtte og tydeliggøre erhvervsskolerne og erhvervsuddannelserne som stærke dannelsesmiljøer og derved tiltrække flere unge direkte fra grundskolen, er der behov for et styrket fokus på, at unge i høj grad dannes, når de går på en erhvervsuddannelse, og at det er erhvervsskolernes opgave at sætte dette aftryk i de faglige miljøer. Der gennemføres derfor et program, der skal udvikle og afprøve redskaber til den enkelte erhvervsskoles arbejde med karakterdannelse.

Formålet med programmet om karakterdannelse i erhvervsuddannelserne er at understøtte stærke dannelsesmiljøer omkring erhvervsuddannelserne ved at udvikle redskaber, som kan understøtte erhvervsskolernes arbejde med karakterdannelse fremover. SOSU Syd udvikler 2 redskaber under overskrifterne:

Redskab 3.1: Tanker om at være faglært: Karakterdannende refleksionen om identiteten som faglært.

Redskab 3.2: Tværfaglig temadag: Karakterdannende refleksion på tværs af fag

Programmet gennemføres i 2019-2021 af Pluss Leadership i samarbejde med Center for anvendt Filosofi og Center for Ungdomsforskning (CeFU) på Aalborg Universitet samt UC Syd. Programmet har tre trin:

Trin 1:Forundersøgelse (2019-2020)

Trin 2:Udvikling og afprøvning af redskaber i samarbejde med ca. 20 erhvervsskoler, herunder SOSU Syd (2020-2021)

Trin 3:Formidlings-og inspirationsmateriale (2021).

Projektleder: Rasmus Strudsholm, rs@sosu-syd.dk

Mindfulness på SOSU Syd

Flere og flere unge bliver stressede. Når eleverne allerede tidligt bliver bevidste om at træne deres mentale sundhed, kan vi på sigt forebygge, at de bliver stressede senere i studielivet eller som voksne. Dette vil spare både menneskelige og økonomiske ressourcer. Der tages udgangspunkt i den officielle definition på mindfulness, som er:  

”Den bevidsthed, der opstår ved at være opmærksom med en bevidst intension, i det nuværende øjeblik, uden at dømme” 

Forskning viser, at unge trives bedre i klasser, hvor mindfulness er integreret, sammenlignet med klasser uden. Med projektet ønsker vi at mindske stress hos elever og øge trivslen.  Dansk Center for Mindfulness har modtaget 12,5 mio. kr. af Folketingets Satspuljemidler til at uddanne lærere til at undervise elever i mindfulness. Uddannelsen skal udvikle og styrke børn og unges mentale sundhed.

Dansk center for mindfulness uddanner som del af et projekt 50 gymnasie og SOSU- undervisere fordelt over hele landet. SOSU Syd deltager i et forløb i 1. halvår 2021, med 2 grundforløbshold.

En disciplineret træning af mindfulness kan hjælpe til: 

     - mere glæde i hverdagen 
     - mere energi 
     - bedre relationer 
     - mindre stress  
     - mere accept 

Formålet er at man som elev: 

 • Skal kunne anvende redskaber til at styrke egen mentale sundhed
 • Reagere mindre på ting, som kan trigge en
 • At man kommer sig hurtigere efter en følelsesmæssig situation
 • At man bliver bedre til at holde fokus/ opmærksomhed på det, man har gang i
 • At man oplever færre mentale ”markvandringer”, dvs, at tankerne ikke så tit flyver afsted til noget helt andet.

Se mere om projektet: https://mindfulness.au.dk/stressfri/

Underviser: Judith Fabricius Sørensen, jfs@spsu-syd.dk

Projektleder: Rasmus Strudsholm, rs@sosu-syd.dk

Simulation som det 3. læringsrum

Som vekseluddannelse deler social-og sundhedsuddannelserne med andre vekseluddannelser den centrale og vedblivende udfordring, at eleverne har vanskeligt ved at se sammenhængen mellem skole-og praktikdelene, ved at anvende det, de lærer i skoledelene, i praktikdelene og vice versa.

Projektet søger at styrke sammenhængen imellem skole og praktik, samt at skabe viden om, hvordan brug af simulationsforløb i første praktikophold indvirker på fastholdelse af eleverne i uddannelse i overgangen fra skole til praktik samt på elevens opnåelse af praktikmål.

Projektforløb

 • Udvikling af simulationsforløb, Foråret 2021,
 • Pilot afprøvning, september 2021
 • Midtvejsseminar og justeringer af materiale, foråret 2022
 • Endelig afprøvning, september 2022
 • Evaluering

Mål:​

 • At styrke social- og sundhedsassistentelevens motivation for at gennemføre social- og sundhedsuddannelsen​
 • At styrke praktikvejledere og underviseres motivation for at anvende simulationsforløb som alternativ til dele af første praktikophold på social- og sundhedsuddannelsen

I projektet deltager VT Vest, 12 SOSU-skoler og samarbejdskommuner, her Haderslev kommune. Projektet løber fra februar 2021 til marts 2023

Projektleder: Ditte Kjær, dk@sosu-syd.dk

Samarbejdsmodeller om digitale undervisningsforløb på VEU-området

Formålet med projektet er at understøtte, at flere voksne får relevant voksen- og efteruddannelse ved at udnytte den fleksibilitet og de nye læringsformer, der kan ligge i at arbejde strategisk med digitalisering.

Projekt muliggøres af puljen ”samarbejdsmodeller om digitale undervisningsforløb”, ved Styrelsen for It og Læring (STIL). Puljen skal understøtte udviklingen af nye samarbejdsmodeller mellem udbydere af arbejdsmarkedsuddannelser (AMU) omkring digital læring. Digital læring dækker i denne sammenhæng over fjernundervisning og e-læring, dvs. undervisningsforløb, der indeholder betydelige digitale elementer, men ikke nødvendigvis udelukkende er fjernundervisning. Disse samarbejdsmodeller skal bidrage til overvindelsen af de barrierer, uddannelsesinstitutionerne oplever i form af høje etableringsomkostninger for de enkelte uddannelsesinstitutioner og stor konkurrence mellem uddannelsesinstitutionerne.

Projektet afsluttes ultimo 2021

Projektleder: Tina Hertz Skafte, ths@sosu-syd.dk

 

Webdesign byro aabenraa